دبیرستان دوره اول پسرانه علمی
     
مدرسه اینترنتی علمی
برنامه آموزش آنلاین کلاس خود را از ستون سمت چپ همین صفحه یادداشت کرده و حتما در کلاس ها آنلاین حضور داشته باشید و مشکلات درسی خود را از معلم محترم کلاس سوال کنید. حضور و غیاب دانش آموزان توسط سیستم انجام می شود.
جهت ورود ، روی کلاس خود کلیک کنید
بعد از انتخاب کلاس  ، رمز مدبر را وارد کنید
 
           کلاس901           
            کلاس903          
 
 
 
     
آموزش مجازی کلاس نهم
 
  فیلم های تدریس تمام درس ها از :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  سایت رشد 

 

  راهنمای ارسال تکلیف برای معلم  
   
  کلاس مجازی کلاس نهم   
      
                           
                                                   
             
                     
 
   
     
برنامه هفتگی سالتحصیلی 1400-1401
برنامه کلاس های آنلاین  نهم
---------------
کلاس 901
شنبه ها :
ساعت 08:00  درس: هنر
ساعت09:20 درس: علوم
یکشنبه ها
ساعت 08:00  درس: عربی
ساعت 09:20  درس: فارسی
ساعت 10:40  درس: مطالعات/فرهنگ
دوشنبه ها
ساعت 08:00  درس: زبان
ساعت09:20 درس: دفاعی
سه شنبه ها
ساعت 08:00  درس: پیام
ساعت09:20 درس: نگارش
چهارشنبه ها
ساعت 08:00  درس: ریاضی
ساعت09:20 درس: علوم
پنج شنبه ها
ساعت 08:00  درس: فناوری
ساعت09:20 درس: ورزش
ساعت 10:40  درس: زبان/ریاضی
---------------
کلاس 902
شنبه ها :
ساعت 08:00  درس: مطالعات/ریاضی
ساعت09:20 درس: عربی
یکشنبه ها
ساعت 08:00  درس: دفاعی
ساعت 09:20  درس: ریاضی
دوشنبه ها
ساعت 08:00  درس: املا
ساعت09:20 درس: ورزش
سه شنبه ها
ساعت 08:00  درس: نگارش
ساعت09:20 درس: هنر
چهارشنبه ها
ساعت 08:00  درس: فرهنگ/زبان
ساعت09:20 درس: ریاضی
پنج شنبه ها
ساعت 08:00  درس: قرآن
ساعت09:20 درس: پیام
---------------
کلاس 903
شنبه ها :
ساعت 08:00  درس: ورزش
ساعت09:20 درس: ریاضی
یکشنبه ها
ساعت 08:00  درس: ریاضی/زبان
ساعت 09:20  درس: هنر
دوشنبه ها
ساعت 08:00  درس: علوم
ساعت09:20 درس: پیام
سه شنبه ها
ساعت 08:00  درس: فارسی
ساعت09:20 درس: ریاضی
چهارشنبه ها
ساعت 08:00  درس: علوم
ساعت09:20 درس: فرهنگ/مطالعات
پنج شنبه ها
ساعت 08:00  درس: املا
ساعت09:20 درس: زبان
---------------
کلاس 904
شنبه ها :
ساعت 08:00  درس: مطالعات
ساعت09:20 درس: فناوری
یکشنبه ها
ساعت 08:00  درس: زبان/ریاضی
ساعت 09:20  درس: عربی
ساعت 10:40  درس: فرهنگ /مطالعات
دوشنبه ها
ساعت 08:00  درس: دفاعی
ساعت09:20 درس: علوم
سه شنبه ها
ساعت 08:00  درس: قرآن
ساعت09:20 درس: فارسی
چهارشنبه ها
ساعت 08:00  درس: نگارش
ساعت09:20 درس: علوم
پنج شنبه ها
ساعت 08:00  درس: ورزش
ساعت09:20 درس: املا
---------------
کلاس 905
شنبه ها :
ساعت 08:00  درس: ریاضی/مطالعات
ساعت09:20 درس: ورزش
یکشنبه ها
ساعت 08:00  درس: قرآن
ساعت 09:20  درس: دفاعی
دوشنبه ها
ساعت 08:00  درس: زبان
ساعت09:20 درس: هنر
سه شنبه ها
ساعت 08:00  درس: ریاضی
ساعت09:20 درس: مطالعات
چهارشنبه ها
ساعت 08:00  درس: زبان/فرهنگ
ساعت09:20 درس: نگارش
پنج شنبه ها
ساعت 08:00  درس: پیام
ساعت09:20 درس:فناوری