Top
آموزش نرم افزار مدبر ویژه عوامل مدرسه
راهنمای استفاده از نرم افزار مدبر
 
جهت مشاهده فیلم آموزشی(وِیژه عوامل مدرسه) اینجا کلیک نمایید
آموزش نرم افزار مدبر ویژه دبیران محترم
راهنمای استفاده از نرم افزار مدبر
جهت مشاهده فیلم آموزشی(وِیژه دبیران محترم) اینجا کلیک نمایید
آموزش نرم افزار مدبر ویژه اولیاء و دانش آموزان
راهنمای استفاده از نرم افزار مدبر
دانش آموزان و اولیاء حتما فیلم آموزشی زیر را مشاهده نمایند
 
جهت مشاهده فیلم آموزشی اینجا کلیک نمایید